Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA na određeno nepuno radno vrijeme (zbog povećanog opsega poslova, Program predškole) – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Radno mjesto

GORNJE BAZJE, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA


1


Na određeno; povećan opseg posla


20 sati tjedno


Nema smještaja


U cijelosti


29.8.2023.


6.9.2023.


 

Posloprimac

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Nije važno


ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA
                    na određeno nepuno radno vrijeme (zbog povećanog opsega poslova,
                                       Program predškole) -1 izvršitelj/ izvršiteljica
UVJETI:
 
Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).
 
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema  u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij za odgojitelja.                  

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava gore navedene uvjete, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to:

  • specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja,

 Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
 

  1. punoljetnost
  2. hrvatsko državljanstvo
  3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru.
4.   radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti preslike slijedećih dokumenata:
 
      1. Dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom
          stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu
     2.  Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona
          o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13,
          98/19 i 57/22), ne stariji  od dana objave natječaja:
            a)  potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
                 sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
                 („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),
            b)  potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
                 („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),
c)  potvrda Hrvatskog zavoda za socijalni rad (prema mjestu stanovanja) da   
     kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o     predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),
    3.    Izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju
           i obrazovanju za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
    4.    Dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika važeće osobne iskaznice, domovnice ili
            putovnice,
     5.    Presliku rodnog lista,
     6.    Dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj
            evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima
            evidentiranim u  matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne
            stariji od dana objave natječaja,
     7.    Životopis.
   
Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama, uz obavezu izabranog kandidata da nakon izbora, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavi izvornike ili ovjerene preslike.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju
priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Bubamara Gornje Bazje, odnosno Općine Lukač (www.opcina-lukac.hr).

Prijave na natječaj s navedenom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „za natječaj-određeno-odgojiteljica“ na adresu:
Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje
Gornje Bazje 131 A
33406 Lukač
 
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja.

Vrtić zadržava pravo poništiti natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 


 

Poslodavac

Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje


  • osobni dolazak: DV BUBAMARA GORNJE BAZJE, GORNJE BAZJE 131 A
  • pisana zamolba: Dječji vrtić Bubamara Gornje Bazje, Gornje Bazje 1

Povezane vijesti